SPRÅKTEKNOLOGIPROGRAMMET


utbildningsplan och kursplaner


aktuella inför HT 2003

Institutionen för lingvistik, Box 527, SE-751 20 Uppsala.


Innehåll


Utbildningsplan

SPRÅKTEKNOLOGIPROGRAMMET 120/160 POÄNG

BESLUT OCH RIKTLINJER

Språkteknologiprogrammet, 160 poäng, är ett utbildningsprogram inom området språkteknologi. Programmet består av kurser som sammantagna leder fram till en filosofie magisterexamen i datorlingvistik. Det är också möjligt att ta ut en filosofie kandidatexamen efter tre års studier. Programmet är inrättat av konsistoriet vid Uppsala universitet 1993-10-20 med stöd av Högskoleförordningen, 9 kap., 1 par.

Utbildningsplanen, som är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-05-19 och senast ändrad 2003-04-24, gäller tills vidare för de studerande som påbörjat sin utbildning på programmet från och med läsåret 2001/2002. I planen redovisas förutom syfte, uppläggning och innehåll även föreskrifter om behörighet och urval, examination och betygssättning, examensbevis samt övriga föreskrifter som är generella för hela programmet. Programmet, som är tvärvetenskapligt, förenar utbildningsmoment inom det språkvetenskapliga och det teknisk-naturvetenskapliga utbildningsområdet. Institutionen för lingvistik är programansvarig.

SYFTE

Språkteknologiprogrammet är en utbildning vars innehåll svarar mot de krav som kan ställas på dagens och morgondagens språkteknologer. Genom valbara kurser kan programmet ges en specialiserad eller breddad inriktning, inom t.ex. datalogi eller något språkteknologiskt delområde. Språkteknologen svarar för utveckling, underhåll och användaranpassning av språkteknologiska produkter, d.v.s. dataprogram som behandlar naturliga språk (svenska, engelska, tyska etc.) och som innehåller och använder sig av kunskap om sådana språk. Exempel på språkteknologiska produkter är system för stavningskontroll, avstavning, grammatikkontroll, stilkontroll, datorstödd översättning, maskinöversättning, användardialog i naturligt språk för interaktion med databaser och andra bakgrundssystem, datorstödd språkinlärning, dokumentsökning, informationssökning i fri text, nyckelordsindexering, sammanfattning av text, talsyntes, taligenkänning, nedskrivning av talade meddelanden etc.

Programmets syfte är att vara en kvalitativt högtstående utbildning där undervisningen dels skall främja ett vetenskapligt förhållningssätt gentemot det kunskapsinnehåll som behandlas, dels ge den studerande en systematisk övning i att tillämpa vetenskapliga metoder i det språkteknologiska arbetet. Förutom en yrkesutbildning som språkteknolog ger språkteknologiprogrammet behörighet för forskarutbildning i datorlingvistik, språkteknologins teoretiska bas.

UPPLÄGGNING OCH INNEHÅLL

Språkteknologiprogrammet är uppbyggt av kurser av såväl humanistisk-språkvetenskaplig (lingvistik, logik, etc.) som teknisk-naturvetenskaplig (datalogi, programmering, matematik, statistik etc.) natur. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 20 poäng.

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer, övningar och projekthandledning. De enskilda kurserna omfattar i allmänhet fem poäng. Utbildningen bedrivs på helfart och omfattar tre (kandidatexamen) eller fyra (magisterexamen) års studier. De första två och ett halvt åren upptas helt av ett obligatoriskt basblock, medan de sista tre terminerna tillåter ett individuellt val av inriktning utifrån valbara kurser samt ett examensarbete inom den valda inriktningen.

Examensarbetet utgör ett sammanhängande självständigt arbete om 20 poäng. Inom detta utförs en språkteknologisk forsknings- eller utvecklingsuppgift, som i de flesta fall innebär att en implementation av ett språkteknologiskt system utförs. Uppgiften presenteras och försvaras i en akademisk uppsats.


Tablå över terminerna:

Termin Kurs (5 poäng om ej annat anges)
1 Introduktionskurs i lingvistik
  Grammatik
  Grundläggande databehandling
  Metoder och tillämpningar inom språkteknologin
2 Semantik och pragmatik
  Grundläggande datalogi I
  Logikprogrammering I
  Fonetik och fonologi
3 Datorlingvistisk grammatik I
  Grundläggande datalogi II
  Logikprogrammering II
  Introduktion till objektorienterad programmering
4 Statistiska algoritmer inom språkteknologin
  Korpuslingvistik
  Automatisk analys och syntes av tal
  Maskinöversättning och språkgranskning
5 Datorlingvistisk lexikografi
  Algoritmer för syntaxanalys
  Datorlingvistisk grammatik II
  Algoritmer för datorlingvistisk semantik I
6 Algoritmer för datorlingvistisk semantik II
  Algoritmer och datastrukturer i objektorienterad programmering
  Valbara kurser 10 poäng (C-uppsats i datorlingvistik vid kandidatavgång)
7 Språkteknologisk forskning och utveckling
  Tillämpad automatateori för språkteknologer
  Valbara kurser 10 poäng
8 Examensarbete i datorlingvistik 20 poäng

BEHÖRIGHET OCH URVAL

Förutom grundläggande behörighet krävs kunskaper motsvarande kurs Sv B/Sv2 B och Ma C. Av kursplanerna framgår vilka krav på godkända kurser inom programmet som krävs för tillträde till respektive kurs.

Vid antagning till senare del av programmet gäller att sökande får antas om ledig plats finns som inte behövs för ordinarie antagna studerande samt för dem som återkommer efter studieuppehåll. För en sådan antagning krävs att den sökande uppfyller behörighetsvillkoren ovan samt har genomgått utbildning som i huvudsak motsvarar den tidigare delen av utbildningen.

När antalet behöriga sökande överstiger antalet programplatser sker urval av sökande. Urval sker med utgångspunkt i betyg eller resultat från högskoleprov. Antagning till senare del av programmet sker löpande och i den ordning de sökande ansökt om tillträde till programmet.

UPPFLYTTNING TILL HÖGRE ÅRSKURS

För att den studerande skall få påbörja studierna i programmets årskurs 2, 3 och 4 gäller att sammanlagt högst 10 poäng får saknas i föregående årskurser, d.v.s.:

Studerande som inte uppfyller kraven för att få börja i högre årskurs skall i samråd med studierektor lägga upp en individuell studieplan. Denna fastställes av studierektor.

EXAMINATION OCH BETYGSSÄTTNING

Formerna för examination inom språkteknologiprogrammet varierar; såväl skriftliga som muntliga tentamina som redovisning i form av inlämningsuppgifter och laborationsuppgifter samt projektredovisning förekommer.

Betyg sätts på kurs och, om så anges i kursplan, del av kurs. Tregradig betygsskala används: väl godkänd, godkänd och underkänd.

Studerande som underkänts på kurs eller del av kurs har rätt att genomgå förnyad examination för att få godkänt betyg. Extra provtillfälle anordnas i veckan före höstterminens början och slut samt i veckan efter vårterminens slut.

En student som underkänts i visst prov tre gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

EXAMENSBEVIS

Studerande som med godkänt resultat genomgått språkteknologiprogrammet får på begäran examensbevis för filosofie kandidatexamen eller filosofie magisterexamen enligt språkteknologiprogrammet. I examensbeviset anges de kurser som den studerande fullgjort samt betyg och poängtal för dessa.

För närmare beskrivning av de mål som skall ha uppnåtts och de krav som skall ha uppfyllts för erhållande av examen hänvisas till examensbeskrivningen i gällande examensförordning.

ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Antagning till språkteknologiprogrammet sker en gång per år och utbildningen startar på höstterminen. Antagning sker via Verket för högskoleservice (VHS) i Stockholm. Information om bestämmelser kring ansökan återfinns i VHS' broschyr ''Studier i högskolan''. Ansökningshandlingar kan rekvireras från Institutionen för lingvistik, Box 527, 751 20 Uppsala eller Studerandeexpeditionen, Uppsala universitet, Box 256, 75105 Uppsala.

Sökande som antagits till programmet får medges ett års anstånd med studiestart om särskilda skäl föreligger (sociala, medicinska eller övriga, t.ex. värnpliktstjänstgöring). Skälet skall avse den sökande, vara av den art att den sökande inte kunnat råda över det samt ha uppkommit efter anmälningstidens utgång.

Deltagande i undervisningen är inte obligatoriskt, men vissa moment kräver närvaro. I samband med kursstart skall kursansvarig(a) lärare presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur olika obligatoriska moment skall tas igen.

Studerande som avser göra studieuppehåll skall anmäla detta till institutionen för lingvistik. Studieuppehåll begärs för ett läsår i taget och sökande med särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga, t.ex. vpl-tjänstgöring) garanteras rätt att återkomma till utbildningen efter uppehållet. Studerande som lämnar studierna utan att anmäla studieuppehåll anses ha avbrutit dem.

För studievägledning hänvisas till studierektorn vid Institutionen för lingvistik. Se även institutionens och programmets hemsidor på WWW: http://www.ling.uu.se.


Introduktionskurs i lingvistik

Introduction to linguistics

5 poäng. Ämne: lingvistik. Nivå: A. Kurskod: 5LN100.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk delkurs i baskurs Lingvistik A. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-05-19 och senast ändrad 2000-04-06.

2 Syfte

Utbildningen syftar till att ge en introduktion till ämnet lingvistik och en översikt över dess delområden. Ett viktigt delmål är att de studerande skall få en terminologisk grund för vidare lingvistikstudier.

3 Innehåll och upplägg

Presentation och diskussion av lingvistiska forskningsområden såsom fonetik, grammatik, semantik, pragmatik, språksociologi, språkpsykologi och språkfilosofi.

4 Examination

Fullgjorda uppgifter samt muntlig och skriftlig examination. Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, särskilda förkunskaper i svenska och ett språk motsvarande standardbehörighet C.1:

- Programgymnasiet/Nya vuxenutbildningen: Sv B/Sv2 B, En B.

- Linjegymnasiet: Svenska 3 åk HSENT, En 3 åk HSEN el 2 åk HHe.

- Komvux (äldre vuxenutbildning): Svenska etapp 3 och En etapp 3.

Lägst betyget Godkänd eller betyget 3 i vart och ett av dessa ämnen.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om den ingår som delkurs i annan i examen ingående fristående kurs eller om den lästs som kurs inom program.


Grammatik

Grammar

5 poäng. Ämne: lingvistik. Nivå: A. Kurskod: 5LN041.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk delkurs i baskurs Lingvistik A. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-05-19 och senast ändrad 2001-05-31.

2 Syfte

Kursen skall med utgångspunkt i svenskans grammatik ge en introduktion till grammatisk begreppsapparat och grammatisk analys som grund för beskrivning av svenska och andra språk.

3 Innehåll och upplägg

Morfologi: ordböjning och ordbildning. Syntax: traditionell satslösning och fältanalys. Frasstruktur och frasstrukturgrammatik.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom muntlig och/eller skriftlig examination.

5 Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen Introduktionskurs i lingvistik, 5 poäng eller 20 poäng i språkvetenskapligt ämne.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Lingvistik A eller som fristående kurs om den lästs som kurs i språkteknologiprogrammet.


Grundläggande databehandling

Basics of computing

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: A. Kurskod: 5LN087.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-05-19 och senast ändrad 2001-05-31.

2 Syfte

ursen skall förmedla grundläggande kunskaper om datasystem och databehandling, som en bas för de språkteknologiska studierna.

3 Innehåll och upplägg

Begreppen program och data, programmeringsspråk och datarepresentation. Operativsystem och filsystem och deras användning, med praktiska övningar i de datormiljöer som används i utbildningen. Representation och bearbetning i datasystem av text och textelement: teckenrepresentationer och dokumentbeskrivningsspråk. Konstruktion av enkla program för textbearbetning. Introduktion till Internet och WWW, inklusive förfärdigande av hemsida.

Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer med obligatoriska moment.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom uppgiftsredovisning samt skriftlig/muntlig examination.

5 Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet krävs Sv 3 åk HSENT eller etapp 3 eller kurs Sv eller kurs Sv B samt Ma 3 åk SENT eller 2 åk Te eller etapp 3 eller kurs Ma C eller kurs Ma C1. Lägst betyget 3/G i vart och ett av dessa ämnen.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om den lästs som kurs i språkteknologiprogrammet.


Metoder och tillämpningar inom språkteknologin

Methods and applications in language engineering

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: A. Kurskod: 5LN106.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-04-24. Kursen ersätter den tidigare kursen ''Introduktionskurs i språkteknologi''.

2 Syfte

Kursen inför begreppet språkteknologi och ger en översikt över de tillämpningar som utvecklas inom dagens språkteknologi. Den låter också studenterna stifta bekantskap med de viktigaste metoderna och algoritmerna bakom denna teknologi.

3 Innehåll och upplägg

Begreppet språkteknologi definieras utifrån tillämpningsdomäner och bakomliggande metoder. Bland de tillämpningar som behandlas återfinns ordbehandling, dokumenthantering, språkgranskning, maskinöversättning och datorstödd översättning. Studenterna arbetar även praktiskt med att implementera enkla tillämpningar av dessa slag. Elementär formell grammatik (kontextfri frasstrukturgrammatik) introduceras. Vidare behandlas talteknologiska tillämpningar (talsyntes och talanalys). Datorlingvistiken introduceras som språkteknologins teoretiska bas. Kursen ger också en överblick över den språkteknologiska produkt- och arbetsmarknaden. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom uppgifts- och projektredovisning.

5 Förkunskapskrav

Grundläggande databehandling, 5 poäng. Grammatik, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs.


Semantik och pragmatik

Semantics and pragmatics

5 poäng. Ämne: lingvistik. Nivå: B. Kurskod: 5LN043.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk delkurs i fortsättningskurs Lingvistik B. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-05-19 och senast ändrad 2000-04-06.

2 Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till vetenskaplig beskrivning av språklig betydelse.

3 Innehåll och upplägg

Historisk genomgång av olika ansatser till beskrivning av språklig betydelse inom lingvistiken. Grundläggande semiotik. Både lexikal och kompositionell semantik behandlas. Extensioner och extensionell analys (mängdlära). Definitioner och prototyper. Introduktion till sanningsvillkorssemantik och logisk analys. Relationen mellan semantik och pragmatik. Grundläggande pragmatik: presupposition, troper (t.ex. ironi, metafor och metonymi), talakter, konversationella maximer och implikatur.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom uppgiftsredovisning samt skriftlig och/eller muntlig examination. Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen Grammatik, 5 poäng eller 20 poäng i språkvetenskapligt ämne.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om den ingår som delkurs i annan i examen ingående fristående kurs eller om den lästs som kurs inom program.


Grundläggande datalogi I

Basic computer science I

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: A. Kurskod: 5LN107.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-04-24. Kursen ersätter den tidigare kursen ''Logik''.

2 Syfte

Kursen ger en introduktion till logik som bas för logikprogrammering, kunskapsrepresentation och semantik. Särskilt tar den upp sats- och predikatlogikens syntax och semantik.

3 Innehåll och upplägg

Kursen behandlar formalisering av satser i naturligt språk med hjälp av sats- och predikatlogik. Vidare behandlas logisk slutledning i termer av modellteoretisk semantik och deduktion, inklusive begrepp som tautologi och validitet, samt algoritmer för logisk slutledning. Grundläggande mängdteoretiska och algebraiska begrepp som mängder, mängdoperationer, relationer och funktioner införs som nödvändiga verktyg. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. (Deltagande i undervisningen är annars frivilligt.) Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet krävs Sv 3 åk HSENT eller etapp 3 eller kurs Sv eller kurs Sv B samt Ma 3 åk SENT eller 2 åk Te eller etapp 3 eller kurs Ma C eller kurs Ma C1. Lägst betyget 3/G i vart och ett av dessa ämnen.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs.


Logikprogrammering I

Logic programming I

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: A. Kurskod: 5LN098.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2000-12-06 och senast ändrad 2001-05-31

2 Syfte

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i logikbaserade programmeringmetoder och att uppöva färdighet i högnivåbeskrivningar och resonemang med hjälp av deklarativ programmering.

3 Innehåll och upplägg

Högnivåbeskrivningar och resonemang: formella system, definitioner, problemreduktion/problemförenkling, generalisering utgående ifrån exempel.

Programmeringsmetodik: problemanalys, strukturerad programmering.

Deklarativ programmering i Prolog: Hornsatser, slutsatsdragning, matchning, strukturer, rekursion, backning och alternativa svar, effektivitet.

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer, samt presentationer och diskussioner av inlämningsuppgifter.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom uppgifts- och projektredovisning samt skriftlig examination.

5 Förkunskapskrav

Grundläggande databehandling, 5 poäng. Grundläggande datalogi I, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om den lästs som kurs i språkteknologiprogrammet.


Fonetik och fonologi

Phonetics and phonology

5 poäng. Ämne: lingvistik. Nivå: A. Kurskod: 5LN040.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk delkurs i baskurs Lingvistik A. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-05-19 och senast ändrad 2001-05-31.

2 Syfte

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i ämnet fonetik samt att ge en introduktion till ämnet fonologi.

3 Innehåll och upplägg

Introduktion till artikulatorisk fonetik, språkljudsklassifikation och fonetisk transkription. Fonembegreppet. Fonemanalys. Distinktiva drag. Fonotax. Teorier för stavelsestruktur. Prosodiska företeelser. Fonemsystem och fonologiska processer i typologiskt perspektiv.

4 Examination

Fullgjorda skriftliga hemuppgifter samt muntlig och/eller skriftlig examination.

5 Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen Introduktionskurs i lingvistik, 5 poäng eller 20 poäng i språkvetenskapligt ämne.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Lingvistik A eller som fristående kurs om den lästs som kurs i språkteknologiprogrammet.


Datorlingvistisk grammatik I

Computational grammar I

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: B. Kurskod: 5LN108.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-04-24. Kursen ersätter den tidigare kursen ''Formell syntax''.

2 Syfte

Kursen ger en introduktion till metoder för formalisering av syntaktiska beskrivningar av naturligt språk, samt till algoritmer för syntaktisk analys.

3 Innehåll och upplägg

Översikt över den formella grammatikens grunder. Introduktion till några formella grammatiker av central betydelse för datorlingvistiken, till typade särdragsstrukturer som datastrukturer för lagring av lingvistisk information och till unifiering och parsing baserade på sådana. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. (Deltagande i undervisningen är annars frivilligt.) Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

Grammatik 5 poäng eller 20 poäng i språkvetenskapligt ämne.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs.


Grundläggande datalogi II

Basic computer science II

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: B. Kurskod: 5LN109.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-04-24. Kursen ersätter den tidigare kursen ''Matematisk lingvistik''.

2 Syfte

Kursen ger en introduktion till automatateori, formell språkteori och beräkningsbarhet.

3 Innehåll och upplägg

Formella grammatiktyper och deras motsvarande automataklasser, främst ändliga automater/ reguljära språk och deras karakteriseringar, begränsningar samt förhållande till andra språk- och automataklasser. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. (Deltagande i undervisningen är annars frivilligt.) Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

Grundläggande datalogi I, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs.


Logikprogrammering II

Logic programming II

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: B. Kurskod: 5LN078.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-05-19 och senast ändrad 2001-05-31.

2 Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper och färdigheter i metoder för problemlösning och programmering i logikbaserat programmeringsspråk, med särskild inriktning på datorlingvistik.

3 Innehåll och upplägg

Datastrukturer och algoritmer. Deklarativa och procedurella aspekter på logikprogrammering och dess relevans för datorlingvistiska tillämpningar såsom ordklasstaggning, parsning, generering, semantisk tolkning och kunskapsrepresentation.

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och praktiska datorövningar samt presentationer och diskussioner av inlämningsuppgifter.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom uppgiftsredovisning samt skriftlig och/eller muntlig examination.

5 Förkunskapskrav

Logikprogrammering I, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om den lästs som kurs i språkteknologiprogrammet.


Introduktion till objektorienterad programmering

Introduction to object-oriented programming

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: C. Kurskod: 5LN110.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-04-24.

2 Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering.

3 Innehåll och upplägg

Objektorienterad programmering: datatyper, styrsatser, funktioner, pekare, klasser, arv, polymorfi, mallar, undantag. Objektorienterad analys och design. Orientering om standardbibliotek. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. (Deltagande i undervisningen är annars frivilligt.) Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

Logikprogrammering II, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs.


Statistiska algoritmer i språkteknologin

Statistical algorithms in language engineering

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: B. Kurskod: 5LN111.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-04-24. Kursen ersätter den tidigare kursen ''Språkstatistik''.

2 Syfte

Kursen ger en introduktion till statistiska modeller och algoritmer av stor relevans för språkteknologiska tillämpningar.

3 Innehåll och upplägg

Grundläggande statistik. Statistiska metoder i språkteknologiskt arbete: bruskanalsmodellen, Bayes' regel, N-gram-modeller, dolda Markovmodeller, stokastiska kontextfria grammatiker, klustring. Tillämpningar som behandlas i kursen: ordklassmärkning (taggning), optisk teckenigenkänning (OCR), maskinöversättning. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. (Deltagande i undervisningen är annars frivilligt.) Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

Grundläggande databehandling, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs.


Korpuslingvistik

Corpus linguistics

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: B. Kurskod: 5LN056.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-05-19 och senast ändrad 2003-04-24.

2 Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper om korpusbaserad språkforskning och om modeller och algoritmer som används vid bearbetning och analys av stora textmaterial.

3 Innehåll och upplägg

Olika slags korpusar. Några viktiga korpusar och textdatabaser. Internationellt korpussamarbete. Metoder och algoritmer för språkvetenskapliga undersökningar av stora textmängder. Korpusuppbyggnad. Textkodning. Textnormalisering. Metoder och algoritmer för korpusbaserad lexikonuppbyggnad. Existerande korpusverktyg. Korpusar som bas för maskininlärning. Praktiska övningar på de olika momenten. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. (Deltagande i undervisningen är annars frivilligt.) Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

Grammatik, 5 poäng. Statistiska algoritmer inom språkteknologin, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs.


Automatisk analys och syntes av tal

Automatic analysis and synthesis of speech

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: B. Kurskod: 5LN112.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-04-24. Kursen ersätter den tidigare kursen ''Talteknologi''.

2 Syfte

Kursen ger en introduktion till den apparatur och de matematiska modeller och algoritmer som används vid analys och syntes av tal.

3 Innehåll och upplägg

Tillämpningar och problem inom talsyntes och talanalys. Matematiska tekniker för analys av talsignalen. Taligenkänning. Modeller och algoritmer för talsyntes. Konstruktion av talsystem. Tillämpningar: talsvarsystem, text-till-tal- och tal-till-textsystem, multimodala dialogsystem, maskinöversättning av talat språk, ansiktsanimation, talaridentifikation, handikapphjälpmedel. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. (Deltagande i undervisningen är annars frivilligt.) Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

Metoder och tillämpningar inom språkteknologin, 5 poäng. Fonetik och fonologi, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs.


Maskinöversättning och språkgranskning

Basic course in machine translation and language checking

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: B. Kurskod: 5LN103.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den är dessutom en obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-12-06 och senast ändrad 2003-04-24.

2 Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper om metoder, datastrukturer och algoritmer som används vid maskinöversättning och i språkgranskningssystem.

3 Innehåll och upplägg

Kursen behandlar olika metoder för maskinöversättning och datorstödd översättning, bl.a. regelbaserade system som arbetar med särdragsstrukturer.

Kursen behandlar också metoder för språkgranskning och för användning av kontrollerat språk. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. (Deltagande i undervisningen är annars frivilligt.) Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

Metoder och tillämpningar inom språkteknologin, 5 poäng. Statistiska algoritmer inom språkteknologin, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs.


Datorlingvistisk lexikografi

Computational lexicography

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: C. Kurskod: 5LN113.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-04-24. Kursen ersätter den tidigare kursen ''Datamaskinell lexikografi''.

2 Syfte

Kursen ger en introduktion till lexikografi för språkteknologiska tillämpningar och till datorlingvistiska metoder för lexikonuppbyggnad.

3 Innehåll och upplägg

Traditionell lexikografi. Lexikal semantik. En- och flerspråkiga lexikala databaser och deras lingvistiska organisation. Statistiska och andra metoder för utvinning av lexikal information ur korpora och maskinläsbara lexikon. Flerspråkig menings- och ordlänkning för fastställande av översättningsekvivalenter. Datorlingvistiska hjälpmedel i traditionell lexikografi. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. (Deltagande i undervisningen är annars frivilligt.) Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

Semantik och pragmatik, 5 poäng. Korpuslingvistik, 5 poäng. Logikprogrammering II, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs.


Algoritmer för syntaxanalys

Algorithms for syntactic analysis

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: B. Kurskod: 5LN114.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-04-24.

2 Syfte

Kursen ger en introduktion till algoritmer för syntaxanalys och färdighet i att implementera dem.

3 Innehåll och upplägg

Kursen tar upp viktiga algoritmer för syntaxanalys, t.ex. ''recursive descent'' och olika typer av chartparsing. Även klassifikationen av sådana algoritmer behandlas. Vidare tar kursen upp datastrukturer som används för att implementera charts och sådana särdragsstrukturer som är viktiga i många språkteknologiska grammatikformalismer. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. (Deltagande i undervisningen är annars frivilligt.) Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

Logikprogrammering II, 5 poäng. Datorlingvistisk grammatik I, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs.


Datorlingvistisk grammatik II

Computational grammar II

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: B. Kurskod: 5LN115.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-04-24.

2 Syfte

Kursen ger fördjupade och breddade insikter i hur grammatiker formaliseras för språkteknologiska tillämpningar, särskilt hur detta sker med hjälp av särdragsgrammatiker.

3 Innehåll och upplägg

Kursen tar upp de datastrukturer och analyser av grammatiska fenomen som utvecklats inom särdragsgrammatiken, särskilt Huvuddriven frasstrukturgrammatik (HPSG). Dessa grammatiker implementeras och används för syntaxanalys. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. (Deltagande i undervisningen är annars frivilligt.) Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

Logikprogrammering II, 5 poäng. Datorlingvistisk grammatik I.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs.


Algoritmer för datorlingvistisk semantik I

Algorithms for computational semantics I

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: C. Kurskod: 5LN116.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-04-24. Kursen ersätter den tidigare kursen ''Datamaskinell semantik''.

2 Syfte

Kursen ger grundläggande insikter om algoritmer och datastrukturer av central betydelse för datorlingvistisk semantik.

3 Innehåll och upplägg

Logikbaserade datastrukturer för representation av betydelse i naturligt språk. Algoritmer för semantisk analys baserade på lambdakalkyl (Montaguesemantik). Algoritmer för semantisk analys baserade på särdragsstrukturer. Både lexikala och kompositionella aspekter behandlas. Arbetet på kursen är inriktat mot konstruktionen av fungerande program. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. (Deltagande i undervisningen är annars frivilligt.) Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

Semantik och pragmatik, 5 poäng. Logikprogrammering II, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs.


Algoritmer för datorlingvistisk semantik II

Algorithms for computational semantics II

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: C. Kurskod: 5LN117.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-04-24. Kursen ersätter den tidigare kursen ''Datamaskinell diskurs''.

2 Syfte

Kursen ger fördjupade insikter om algoritmer och datastrukturer av för datorlingvistisk semantik, i synnerhet sådana som motiveras av de länkar som håller samman diskurser.

3 Innehåll och upplägg

Datastrukturer för representation av innehållet i sammanhängande diskurs, bl.a. diskursrepresentationsstrukturer. Kursen behandlar vidare algoritmer för semantisk analys av sammanhängande diskurs, t.ex. sådana som rör anafortolkning, disambiguering, och presuppositionsbestämning. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. (Deltagande i undervisningen är annars frivilligt.) Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

Algoritmer för datorlingvistisk semantik I, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs.


Algoritmer och datastrukturer i objektorienterad programmering

Algorithms and datastructures in object-oriented programming

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: C. Kurskod: 5LN118.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-04-24.

2 Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper om datastrukturer och algoritmer och fördjupar studenternas färdigheter i objektorienterad programmering.

3 Innehåll och upplägg

Algoritm- och komplexitetsanalys. Rekursion. Arrayer, länkade listor, köer och stackar. Binära träd, balanserade träd och AVL-träd. Sökning, tries, hash-kodning och sortering. Sträng- och textbearbetningar. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. (Deltagande i undervisningen är annars frivilligt.) Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

Introduktion till objektorienterad programmering, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs.


Språkteknologisk forskning och utveckling

Research and development in language engineering

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: C. Kurskod: 5LN119.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-04-24.

2 Syfte

Kursen ger en fördjupad förståelse för de metoder och arbetssätt som är vägledande i språkteknologiskt forsknings- och utvecklingsarbete.

3 Innehåll och upplägg

Grundläggande vetenskapsteori. Grundläggande empirisk metod. Definition av problemställningar inom språkteknologin. Praktiskt utvecklingsarbete: implementation av algoritmer och sammanställande av språkspecifika resurser. Utvärdering av språkteknologiska system. Redovisning av resultat i form av vetenskapliga och tekniska rapporter och manualer. Den internationella forskningsarenan inom datorlingvistiken. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. (Deltagande i undervisningen är annars frivilligt.) Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5 Förkunskapskrav

Korpuslingvistik, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs.


Tillämpad automatateori för språkteknologer

Applied automata theory for language engineering

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: A. Kurskod: 5LN088.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den är dessutom en obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-09-16 och senast ändrad 2001-05-31.

2 Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om språkteknologiska användningar av finita automater och transduktorer. Tonvikten i kursen ligger på det praktiska arbetet med utveckling av tillämpningar, men relevant teori tas också upp.

3 Innehåll och upplägg

Finita automater och transduktorer och deras egenskaper. Språkteknologiska tillämpningar: lexikonrepresentation, normalisering och tokenisering av text, ordklasstaggning, parsning, informationsextraktion, korpuslingvistik, stavnings- och grammatikkontroll, m.m.

Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer. Dessutom utförs ett projektarbete.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom uppgifts- och projektredovisning.

5 Förkunskapskrav

Grundläggande datalogi II, 5 poäng. Logikprogrammering II, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om den lästs som kurs i språkteknologiprogrammet.


Examensarbete, 20 poäng

Master's thesis in computational linguistics

20 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: D. Kurskod: 5LN077.

1 Beslut

Kursen är en obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet för den som avser att avsluta programmet med en magisterexamen. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-05-19 och senast ändrad 2001-12-06.

2 Syfte

Kursen skall ge den studerande en möjlighet till självständig fördjupning inom något datorlingvistiskt eller språkteknologiskt delområde samt systematisk övning i att tillämpa vetenskapliga metoder i det språkteknologiska arbetet.

3 Innehåll och upplägg

Kursen skall ge den studerande tillfälle att inom ramen för en större arbetsuppgift tillämpa och fördjupa sina insikter i språkteknologi/datorlingvistik, samt att lägga fram sina resultat på ett vetenskapligt sätt.

För uppsatskurserna i datorlingvistik gäller generellt att de består av en självständigt utförd datorlingvistisk forsknings- eller utvecklingsuppgift, d.v.s. implementation av en datorlingvistisk modell, utveckling av implementerbar formell lingvistisk teori, eller en teoretisk eller empirisk undersökning, exempelvis utvärdering, av sådana system. Arbetet innefattar relevanta teoretiska studier. Kursen redovisas i en uppsats, där syfte, teoretisk bakgrund, undersökningsmetod/implementation, resultat och slutsatser presenteras. Uppsatsen skall vara av god kvalitet vad gäller gängse akademiska krav, t.ex. vad gäller argumentationens struktur, anknytning till relevant forskning, klarhet och språklig och grafisk utformning.

Undervisningen bedrivs i form av metodseminarier och enskild handledning. Varje student tilldelas en personlig huvudhandledare från Institutionen för lingvistik, samt i förekommande fall en extern bihandledare från den institution, det företag eller motsvarande där examensarbetet utförs.

4 Examination

Det skriftliga arbetet och implementationen redovisas på seminarium med i förväg utsedd opponent. Opposition på annan uppsats inom programmet är obligatorisk och ligger också till grund för bedömningen av kursen.

I undantagsfall kan examensarbetet utföras av flera studenter gemensamt. Om så sker måste dock arbetet redovisas på sådant sätt att bedömning av de individuella arbetsinsatserna är möjlig.

5 Förkunskapskrav

Behörighet att antas till årskurs 4 på språkteknologiprogrammet, d.v.s. minst 110 poäng från årskurs 1-3.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om den lästs som kurs i språkteknologiprogrammet.


C-uppsats i datorlingvistik, 10 poäng

Bachelor's thesis in computational linguistics

10 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: C. Kurskod: 5LN970.

1 Beslut

Kursen är en obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet för den som avser att avsluta programmet med en kandidatexamen. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-12-06.

2 Syfte

Kursen skall ge den studerande möjlighet till självständig fördjupning inom något datorlingvistiskt eller språkteknologiskt delområde samt systematisk övning i att tillämpa vetenskapliga metoder i det språkteknologiska arbetet.

3 Innehåll och upplägg

Kursen skall utgöra en 10 poängs motsvarighet på C-nivå till Examensarbete, 20 poäng på D-nivå.

För uppsatskurserna i datorlingvistik gäller generellt att de består av en självständigt utförd datorlingvistisk forsknings- eller utvecklingsuppgift, d.v.s. implementation av en datorlingvistisk modell, utveckling av implementerbar formell lingvistisk teori, eller en teoretisk eller empirisk undersökning, exempelvis utvärdering, av sådana system. Arbetet innefattar relevanta teoretiska studier. Kursen redovisas i en uppsats, där syfte, teoretisk bakgrund, undersökningsmetod/implementation, resultat och slutsatser presenteras. Uppsatsen skall vara av god kvalitet vad gäller gängse akademiska krav, t.ex. vad gäller argumentationens struktur, anknytning till relevant forskning, klarhet och språklig och grafisk utformning.

Undervisningen bedrivs i form av metodseminarier och enskild handledning. Varje student tilldelas en personlig huvudhandledare från institutionen för lingvistik, samt i förekommande fall en extern bihandledare från den institution, det företag eller motsvarande där examensarbetet utförs.

4 Examination

Det skriftliga arbetet och implementationen redovisas vid ett seminarium med i förväg utsedd opponent. Opposition på annan uppsats inom programmet är obligatorisk och ligger också till grund för bedömningen av kursen.

Denna kurs kan utföras av flera studenter gemensamt. Om så sker måste dock arbetet redovisas på sådant sätt att bedömning av de individuella arbetsinsatserna är möjlig.

5 Förkunskapskrav

Behörighet att antas till årskurs 3 på språkteknologiprogrammet, d.v.s. minst 70 poäng från årskurs 1-2.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om den lästs som kurs i språkteknologiprogrammet.


D-uppsats i datorlingvistik, 10 poäng

Master's thesis in computational linguistics

10 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: D. Kurskod: ???.

1 Beslut

Kursen är en obligatorisk kurs i språkteknologiprogrammet för den som utifrån en kandidatexamen avser att meritera sig för en magisterexamen. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-12-06.

2 Syfte

Kursen skall ge den studerande en möjlighet till självständig fördjupning inom något datorlingvistiskt eller språkteknologiskt delområde samt systematisk övning i att tillämpa vetenskapliga metoder i det språkteknologiska arbetet. Den skall möjliggöra en magisterexamen i datorlingvistik för studenter med godkänt resultat på C-uppsats i datorlingvistik på språkteknologiprogrammet.

3 Innehåll och upplägg

Kursen skall tillsammans med C-uppsats i datorlingvistik (förkunskapskrav) motsvara examensarbetet om 20 poäng på D-nivå ifråga om arbetets omfattning och graden av fördjupning. Arbetet inom kursen bör utgöra en fördjupning och utvidgning av det arbete som redovisats inom C-uppsats i datorlingvistik.

För uppsatskurserna i datorlingvistik gäller generellt att de består av en självständigt utförd datorlingvistisk forsknings- eller utvecklingsuppgift, d.v.s. implementation av en datorlingvistisk modell, utveckling av implementerbar formell lingvistisk teori, eller en teoretisk eller empirisk undersökning, exempelvis utvärdering, av sådana system. Arbetet innefattar relevanta teoretiska studier. Kursen redovisas i en uppsats, där syfte, teoretisk bakgrund, undersökningsmetod/implementation, resultat och slutsatser presenteras. Uppsatsen skall vara av god kvalitet vad gäller gängse akademiska krav, t.ex. vad gäller argumentationens struktur, anknytning till relevant forskning, klarhet och språklig och grafisk utformning.

Formerna för undervisning motsvarar dem för Examensarbete 20 p. i datorlingvistik.

4 Examination

Formerna för redovisning och bedömning motsvarar dem för Examensarbete 20 p. i datorlingvistik.

5 Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kursen C-uppsats i datorlingvistik och behörighet att antas till årskurs 4 på språkteknologiprogrammet, d.v.s. minst 110 poäng från årskurs 1-3.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om den lästs som kurs i språkteknologiprogrammet.


Fördjupningskurs i maskinöversättning

Advanced course in machine translation

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: C. Kurskod: 5LN082.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den är dessutom valfri kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-05-19 och senast ändrad 2001-05-31.

2 Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om olika maskinöversättningsstrategier och översättningsstöd samt om metoder för utvinning av översättningskunskap ur text.

3 Innehåll och upplägg

Direktöversättning. Transferbaserad översättning. Översättning via interlingua. Statistiskt baserad översättning. Exempelbaserad översättning. Uppbyggnad och användning av översättningsminne. Metoder för översättning av textberoenden över meningsgränserna. Länkning av källtext och översatt text på olika nivåer samt metoder för igenkänning av översättningsekvivalenter. Ingående utvärdering av något system för maskinöversättning. Undervisningen sker i form av litteraturstudier under handledning och laborationer med obligatoriska moment. Dessutom utförs ett projektarbete.

4 Examination

Kunskapskontroll sker genom uppgifts- och projektredovisning samt skriftlig och/eller muntlig examination.

5 Förkunskapskrav

Språkteknologiska delområden, 5 poäng.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om den lästs som kurs i språkteknologiprogrammet.


Fördjupningskurs i språkteknologi

Advanced course in language engineering

5 poäng. Ämne: datorlingvistik. Nivå: C. Kurskod: 5LN105.

1 Beslut

Kursen är en fristående kurs. Den är dessutom valfri kurs i språkteknologiprogrammet. Kursplanen är framställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2002-05-23.

2 Syfte

Kursen ska ge fördjupade insikter i något språkteknologiskt delområde.

3 Innehåll och upplägg

Innehåll och uppläggning fastställs i samråd med programansvarig för Språkteknologiprogrammet.

4 Examination

Formerna för kunskapskontrollen fastställs i samråd med programansvarig för Språkteknologiprogrammet.

5 Förkunskapskrav

Belagda kunskaper inom det aktuella delområdet.

6 Begränsning av rätten att ta med kursen i examen

Kursen får ej medtas i examen om den lästs som kurs i Språkteknologiprogrammet.


About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2002 (1.62)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -split 0 stphafte

The translation was initiated by Mats Dahlloef on 2003-06-10


Mats Dahlloef 2003-06-10